Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /go/controlers/dynamic.php on line 51
UMOWY HANDLOWE w obrocie krajowym i międzynarodowym - WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH :: Akademia Stosowania Prawa

PRAWO PRACY

Praktyczne aspekty, interpretacje,
projektowane zmiany.

PRAWO PODATKOWE

Analiza case study, praktyka fiskalna,
orzecznictwo podatkowe.

NIERUCHOMOŚCI

Proces budowlany, finansowanie
inwestycji, podatki.

UMOWY HANDLOWE

Zawieranie, zabezpieczanie,
windykacja.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa autorskie, znaki towarowe,
zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

PRAWO SPÓŁEK

Spółki osobowe, spółki kapitałowe,
łączenie, podział, przekształcanie.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Prawo pracy Portal kadrowy

UMOWY HANDLOWE w obrocie krajowym i międzynarodowym - WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

POPRAWNE ZAWIERANIE, ZABEZPIECZANIE, SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu krok po kroku przeprowadzić Uczestników przez proces poprawnego zawierania umów w obrocie gospodarczym, zarówno zawieranych pod prawem polskim, jak i prawem zagranicznym (niemieckim, anglosaskim), ich zabezpieczania, wykonania, kończąc na etapie windykacji należności. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają w późniejszym egzekwowaniu wykonania umów przez kontrahentów, a także przykłady klauzul, które utrudniają przyszłą windykację. Szkolenie może również stanowić właściwy punkt wyjścia dla wprowadzenia w firmie odpowiednich procedur dokumentacyjnych w zakresie zawierania i zabezpieczania umów. Niewątpliwą zaletą szkolenia będzie przekazanie Uczestnikom sposobów przydatnych w skutecznym dochodzeniu należności handlowych, a także sprawdzenia wiarygodności kontrahenta, oceny jego zdolności do wywiązania się z zawartej umowy. 

Podmioty gospodarcze przecież na co dzień spotykają się z problemem, co zrobić, by odzyskać pieniądze od kontrahentów, którzy nie są w stanie lub nie chcą spłacać zobowiązań. Często wiele należności jest nie odzyskanych. Tymczasem, gdy kontrahent nie wywiązuje się z umowy - przestaje płacić lub też nie wydaje nam usługi/towary w należyty sposób, zgodnie z umową, reakcja każdego przedsiębiorcy powinna być natychmiastowa.

Punktem wyjścia zaś jest prawidłowa, dobrze zabezpieczona umowa, jak bowiem głosi stara zasada:
“W biznesie nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to co wynegocjujesz”.
- Cehster Karass

 

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnicy nauczą się:

Uczestnicy będą pracować:

 

Co wyróżnia szkolenia Akademii Stosowania Prawa:

 

Osoby prowadzące:

 

Termin i miejsce:Koszty udziału w szkoleniu:

przy zgłoszeniu otrzymanym do dnia 02-12-1969 cena wynosi zł. netto
przy zgłoszeniu otrzymanym od dnia 03-12-1969 do dnia 01-01-1970 cena wynosi zł. netto

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, rozbudowanych materiałów szkoleniowych (akty prawne oraz materiały autorskie z przykładami, interpretacjami, rozwiązanymi stanami faktycznymi), poczęstunków w czasie przerw oraz obiadów. Ceny nie zawierają kosztów ewentualnego noclegu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Akademia Stosowania Prawa s.c zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych oraz dokonania zmian w programie, a także zmiany miejsca odbycia się szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom poniesione koszty uczestnictwa. Akademia Stosowania Prawa s.c wystawi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ramowy program:

 

DZIEŃ 1

 1. Jakie warunki powinna spełniać umowa?
 2. Prawidłowa reprezentacja stron w umowie.

  Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?

  Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaka ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy? Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?
 3. Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci).
 4. Jak badać sytuację prawną kontrahenta i jaki ma ona wpływ na przyszłą windykację?
 5. Akta rejestrowe i odpis z KRS – sprawdzenie dokumentacji kontrahenta.

  Case study: Jak sprawdzić prawidłową reprezentację kontrahenta z Niemiec?
   
 6. Intencje stron w negocjacjach -  czy mają znaczenie prawne?
 7. Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki?
 8. Jak zabezpieczyć własne interesy na etapie negocjacji?
 9. List intencyjny a umowa przedwstępna.

  Case study: jakie są skutki zawarcia, które rozwiązanie lepiej zastosować w konkretnym przypadku?
 10. Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy
 11. List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie są różnice i skutki zawarcia?

  Case study: Umowa przedwstępna w prawie polskim a list intencyjny w prawie anglosaskim.
 12. Prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy - charakterystyka praktycznych aspektów – jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie, w tym m.in.: zabezpieczenie wekslowe, poręcznie cywilne, gwarancja bankowa, przelew dla zabezpieczenia, hipoteka, zastaw wg. kodeksu cywilnego, sądowy zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

DZIEŃ 2

 1. Oferta i jej przyjęcie według polskiego prawa oraz prawa międzynarodowego – odmienności.
 2. Kolizja wzorców kontraktowych - metody rozwiązywania (reguła "last shot")
 3. Zaliczki a zadatek – jakie są różnice w umowach pod prawem polskim a w umowach międzynarodowych?
 4. Odsetki a kary umowne – jakie są zasady ustanawiania w umowach i egzekwowania?

  Case study: Przykład prawidłowej klauzuli o zastosowaniu kary umownej pod prawem polskim i prawem niemieckim.
   
 5. Pojęcie i charakter prawny gwarancji. Gwarancja a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności.
 6. Reguły INCOTERMS - przejęcie własności, ryzyko, odpowiedzialność, klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść.
 7. Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji (K.C.) występujące w umowach pod kątem prawa niemieckiego i anglosaskiego.
 8. Charakterystyka prawa romańsko-germańskiego na przykładzie ustawodawstwa niemieckiego, w tym m.inn.: zasada abstrakcji zastrzeżenie prawa własności.

  Case study: Przykład reguły INOTEMRS w umowie z kontrahentem zagranicznym.
   
 9. Odmienności reguł i zasad prawa kontraktowego w prawie krajowym i anglosaskim, w tym m.inn.:
  1. system common law – charakterystyka
  2. Zamówienie - charakter prawny;
  3. Tryb składania i realizacji zamówień 
  4. Przykładowe klauzule umowne: klauzule waiver, entire agreement, severability, governing law, jurisdiction and arbitration,  klauzula poufności, hardship clause, force majeure clause;
 10. Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym.
 11. Wybór miejsca arbitrażu. Prawo właściwe.
 12. Język umów.
 13. Jakie są zasadnicze konsekwencje niewykonania umowy? Odszkodowanie i jego zakres;
 14. Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 15. W jaki sposób zakończyć umowę? Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie – dopuszczalność i skutki prawne.
 16. W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń? Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia.
 17. Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?

 

Konsultacje indywidualne z osobami prowadzącymi szkolenie.